Artikel 1 Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen mobielgadget en de klant waarop mobielgadget deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
3. De algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment op de website www.mobielgadget.nl worden in gezien.
4. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken door mobielgadget voor de uitvoering hiervan.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. mobielgadget en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen / overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van mobielgadget zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. mobielgadget kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4. Indien de klant zich niet in het land van de verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5. Nadat de klant zijn/haar persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en de bestelling heeft geplaatst, heeft de klant een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een bevestigingsbericht per e-mail.
6. In Europa geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kan de klant een geplaatste bestelling zonder opgave van redenen annuleren, ook nadat de bestelling is verzonden. Dit kan de klant doen door eerst contact op te nemen met mobielgadget, en na een bevestiging door mobielgadget, de producten retour te zenden, mits de inhoud en verpakking in originele staat verkeren. 
7. De klant dient ervoor te zorgen dat het retourpakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Het aankoopbedrag wordt vervolgens binnen maximaal 30 werkdagen teruggestort na de ontvangstdatum van het product. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt de klant daarvoor een door mobielgadget te bepalen bedrag in rekening gebracht.
8. Een overeenkomst komt pas tot stand als mobielgadget de bestelling van de klant heeft geaccepteerd. mobielgadget heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt de klant daar binnen 10 werkdagen bericht van.
9. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is mobielgadget daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij mobielgadget anders aangeeft.
10. Een samengestelde prijsopgave verplicht mobielgadget niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
1. De overeenkomst tussen mobielgadget en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant mobielgadget daarvan schriftelijk in gebreke te stellen. mobielgadget dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. mobielgadget streeft er naar de bestelling binnen 3 werkdagen na orderbevestiging en noodzakelijke ontvangst van de betaling te leveren. De klant ontvangt de bestelling uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
4. Levering vindt uitsluitend plaats binnen Europa.
5. mobielgadget is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
6. mobielgadget is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien mobielgadget gegevens nodig heeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de uitvoeringstermijn nadat de klant deze juist en volledig aan mobielgadget ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierbij kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. mobielgadget zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan is mobielgadget gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van mobielgadget op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan mobielgadget een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat hij aan mobielgadget verplicht is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade en kosten die daardoor aan de zijde van mobielgadget direct of indirect zijn ontstaan.
12. Indien mobielgadget bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is mobielgadget onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan mobielgadget toekomende bevoegdheid of een verplichting als gevolg van de wet.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. mobielgadget is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst direct te ontbinden, indien:
- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- het waarschijnlijk is dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van mobielgadget kan worden verwacht dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nakomen;
- zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk in redelijkheid van mobielgadget kan worden verwacht.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mobielgadget op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien mobielgadget de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien mobielgadget tot opschorting of ontbinding overgaat, is mobielgadget niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, in het geval van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door mobielgadget, zal mobielgadget in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan mobielgadget is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de klant in rekening gebracht. mobielgadget zal de klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten over de omvang van deze kosten. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door mobielgadget genoemde termijn te voldoen, tenzij mobielgadget anders aangeeft.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mobielgadget vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order of overeenkomst te annuleren, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van mobielgadget op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. mobielgadget is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop mobielgadget geen invloed kan uitoefenen, waardoor mobielgadget niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. mobielgadget heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat mobielgadget zijn verbintenis had moeten nakomen. Tot die buitenkomende oorzaken behoren onder meer stakingen, brand, oorlog, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
3. mobielgadget kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien mobielgadget ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is mobielgadget gerechtigd om het al nagekomen en het nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling voor een bestelling met een afleveradres in Nederland dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mobielgadget aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door mobielgadget aangegeven. Voor een bestelling met een afleveradres in het Buitenland is de termijn 21 dagen na factuurdatum.

2. Betaling kan geschieden door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. mobielgadget heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. mobielgadget kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. mobielgadget kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien mobielgadget echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door mobielgadget in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van mobielgadget totdat de klant alle verplichtingen uit de met mobielgadget gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door mobielgadget geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De klant dient steeds alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van mobielgadget veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om mobielgadget daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Indien mobielgadget zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan mobielgadget, en door mobielgadget aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van mobielgadget zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garantiebepalingen
1. De door mobielgadget te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik daar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. mobielgadget kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen voor de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud, aangebrachte wijzigingen of de bevestiging van zaken die daaraan niet bevestigd dienen te worden. De klant heeft geen aanspraak op garantie als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar mobielgadget geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
4. De compatibiliteit van producten bij software updates valt niet binnen de garantie. In de productomschrijvingen staat vermeld welke versies van de software ondersteund worden. Deze informatie is gebaseerd op de gangbare en actuele software versies. mobielgadget is niet verantwoordelijk voor het niet langer functioneren van producten als gevolg van een wijziging in de software.
5. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan mobielgadget te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat mobielgadget in staat is adequaat te reageren. De klant dient mobielgadget in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
6. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal mobielgadget de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan (of na schriftelijke kennisgeving door de klant, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is), vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan of een vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen.
9. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de hierdoor ontstane kosten, inclusief de onderzoekskosten integraal voor rekening van de klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien mobielgadget aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. mobielgadget is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat mobielgadget is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de klant.
3. mobielgadget is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. mobielgadget is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan als gevolg van artikel 7:24 lid 2 BW.
5. Indien mobielgadget aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mobielgadget beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van mobielgadget is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 10 Klachtenregeling
1. Alle klachten moeten bij mobielgadget worden ingediend binnen 30 dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gebreken te bevatten.
2. Alle ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.
3. Het retour sturen van producten is pas mogelijk na bevestiging door mobielgadget.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij mobielgadget partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Diversen
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.
2. De klant vrijwaart mobielgadget voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan mobielgadget toerekenbaar is.
3. mobielgadget kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
4. mobielgadget zal de door de klant verstrekte gegevens bewaren. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en worden zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
5. mobielgadget mag bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruikmaken van derden.
6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het feit dat mobielgadget deze voorwaarden eventueel soepel toepast.
7. mobielgadget behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. mobielgadget heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy policy
De website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waardoor het bestelproces veilig is en alle persoonlijke informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan, en gevoelige informatie over uw persoonsgegevens zal nooit door i-Completer aan derden worden verstrekt of toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Indien u nog vragen/opmerkingen heeft kunt u contact opnemen via het formulier op de website of met:

www.mobielgadget.nl

Spittaalstraat 62

7201 EE Zutphen

Nederland